O nás

Laskavost, vstřícnost,empatie, chuť a radost z práce s dětmi – tyto slova charakterizují naše chůvy(paní učitelky) a jejich vztah k dětem. Přednostně přijímáme dívky a ženy se zdravotnickým či pedagogickým vzděláním a námi osobně prověřenými zkušenostmi s hlídáním dětí u předchozích rodin. Naše chůvy řádně školíme, pravidelně také absolvují zdravotnické kurzy základů první pomoci a další odborná setkání zaměřená na rozvoj a výchovu dětí.

Kristýna

37 let, ČJ, AJ-NJ pasivně, záliby – hudba, tanec, divadlo,joga, plavání, cestování

Praxe s dětmi- praxe s dětmi 16let. MŠ Svatoňovice, MŠ Adamusova 7 odloučené pracoviště MŠ Klegova 4, Ostrava-Hrabůvka. Dlouholetá praxe s dětmi různých věkových skupin, také praxe s dětmi s kombinovanými vadami, pomoc při vedení MŠ, tvorba projektů, celoročních plánů, dlouholetá prezentace MŠ , vedení kroužků zejména Dramatického kroužku s úspěchem po celé ČR, organizace školek v přírodě aj.
Proč děti? Práce s dětmi pro mne není práce, ale život:)

Kristýna

30 let, ČJ,AJ, záliby – tanec, výtvarná činnost, cestování, divadlo

Praxe s dětmi: 6 let v běžné mateřské škole MŠ Klegova 4, Ostrava, dlouholetá praxe s dětmi různých věkových skupin, pořádání sportovních táborů, vedoucí na táborech s dětmi, zdravotník červeného kříže, tvorba projektů, vedení kroužků AJ, flétna
Práce s dětmi mě baví už od velmi ranného dětství, od 3 let jsem si hrála jen na školu a školku ??
Děti jsou pro mě ty nejvíc bezprostřední bytosti, které Vás naplní láskou ale ne jen to, od dětí bychom se měli všichni občas učit.. Svou práci bych nevyměnila za žádnou jinou, naplňuje mě a jsem šťastná..

Beáta

24 let

Jsem studentkou Pedagogické fakulty v Ostravě, kde na katedře pedagogické a školní psychologie studuji Výchovu ke zdraví.
Mezi mé zaměření patří také studium angličtiny, kde jsem již držitelem mezinárodního certifikátu PET. Těším se na osobní setkání s Vámi i Vašimi milovanými dětmi.

Monika

32 let

Jmenuji se Monika Žyrková a jsem maminka dvou malých dětí.
Mam ráda dětský smích. Upřímnost, fantazie a rozzářené dětské oči z běžných okamžiků je to, proč práce s dětmi pro mě není jen práce, ale příjemně a efektivně naplněný čas.. Studuji VŠ obor sociální práce s dětmi a mládeži. Mám upřímnou radost, když můžu děti něco naučit a ony mě. Chvíle strávené s dětmi ve mně dokážou vyvolat pocit radosti a duševního klidu.
Provozní řád DS Školička Opička ZDE

PROVOZNÍ ŘÁD JE K NÁHLÉDNUTÍ NA PROVOZOVNĚ.

Čapkova 199/9

Český Těšín

 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (DS Školička Opička)

Charakteristika vzdělávacího programu

Název: „ Mami, tati poznáváme svět.“

Vzdělávací program je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

1)      Dítě a jeho tělo
2)      Dítě a jeho psychika
3)      Dítě a ten druhý
4)      Dítě a společnost
5)      Dítě a svět

 

Tyto vzdělávací oblasti jsou součástí čtyř integrovaných bloků.

 1. Podzim
 2. Zima
 3. Jaro
 4. Léto

Vycházíme z poznatků moderní pedagogiky a psychologie předškolního věku. Preferujeme prožitkové učení, rozvíjíme dítě a jeho schopnosti k získání osobní samostatnosti.
Dětská skupina doplňuje rodinnou výchovu a snaží se usnadnit dítěti vstup do dalšího života.

 

Vzdělávací obsah

Integrované bloky a témata

 • Podzim
 • Země, město, kamarádi
 • Země mnoha pokladů
 • Země plná barev

 

Záměr:

Postupná adaptace na nové prostředí.
Učíme se poznávat sami sebe a své kamarády.
Učíme děti společenskému rozvoji a estetiky.
Důsledná diagnostika dítěte včetně výslovnosti (komunikativní dovednosti – verbální i neverbální).
Rozvoj a využívání všech smyslů.
Využíváme elementárních poznatků o světě, lidí, přírody, techniky, které nás obklopují.

 

Vzdělávací nabídka:

Smyslové hry s použitím didaktických pomůcek, zaměřených na jejich rozvoj (koncentrace pozornosti, postřeh, paměť, sluch, zrak, čich) motivační hry, soutěže, činnosti, jež kladou důraz na každodenní návyky související s denním řádem, hygienou a sebeobsluhou.

Rozvoj spontánních her.
Hry na téma rodiny a přátelství.
Společná setkávání a povídání, hry, kde jsou děti vedeny k ohleduplnosti vůči ostatním dětem (půjčování hraček, pomoc, řešení vzájemných sporů).
Vyprávění dětí o vlastních zážitcích (co viděly, shlédly); rozvoj slovní zásoby, tvoření souvislého textu.

 

Očekávané výstupy:

Zvládnout hygienické návyky, stolování a sebeobsluhu.
Zdokonalovat správné držení těla a ostatní pohybové dovednosti.
Schopnost vést rozhovor, využívat a rozšiřovat slovní zásobu, trénovat paměť.
Podporovat děti při vyjadřování pocitů, názorů a myšlenek.
Schopnost navazovat kontakty s vrstevníky a dospělým.
Respektovat dohodnutá pravidla a potřeby druhých, umět řešit konfliktní situace.
Vnímat rozdílnost kultur a uvědomovat si, že ne všichni lidé jsou stejní.
Uvědomovat si vlastní tělo a rozvíjet poznatky o něm.
Vnímat svět a všímat si změn kolem nás.

 

 • Zima
 • Doba pohádek
 • Doba ledová
 • Doba zimních radovánek

Záměry:

Rozvoj fantazie, porozumění a zpětná vazba na text.
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.
Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího a vnitřního prostředí a jeho změnám (chlad, mráz, teplo…).
Vytvářet povědomí o tradicích a zvycích (adventní čas, Vánoce, masopust).
Osvojovat si pojmy časového sledu (roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, čas).

  

Vzdělávací nabídka:

Sluchové, řečové, artikulační hry Rozhovory s dětmi – individuálně i ve skupině Přípravy na realizace slavností v rámci zvyků a tradic.
Aktivity, jež přibližují umění a kulturu (návštěva divadel, výtvarné dílničky, vánoční výstavy).
Hudební, dramatické a výtvarné činnosti.
Smyslové hry na vnímání fyzikálních jevů jako je chlad, mráz, teplo …, pobyt v přírodě – pozorování (přechod z tuhého skupenství do kapalného a obráceně).
Přednes, recitace, zpěv.
Zdokonalování manipulačních dovedností.

 

Očekávané výstupy:

Více zdokonalovat stolování a sebeobsluhu a dokonale zvládat hygienické návyky.
Vyjadřovat se za pomoci hudebně pohybových a hudebních činností.
Správná výslovnost, ovládat dech, tempo a intonaci.
Udržovat pozornost a soustředit se na činnost.
Rozlišovat dobro a zlo.
Dodržovat bezpečnost.

 

 • Jaro
 • Příroda se probouzí
 • Aprílová příroda
 • Příroda plná květů

Záměry:

Vedeme děti k udržování tradic.
Osvojení si praktické dovednosti přiměřené věku.
Vedení dětí k jednoduchým úvahám a vyjádření myšlenek.
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
Vytváření pozitivního vztahu k druhému dítěti, zvířatům a přírodě.

 

Vzdělávací nabídka:

Přípravy na realizace slavností v rámci zvyků a tradic.
Zdokonalování jemné motoriky a hrubé motoriky.
Komunikace mezi dítětem a pedagogem – důraz na výslovnost.
Dbáme na ekologii přírody.
Poznáváme zvířata a jejich mláďata.

 

Očekávané výstupy:

Uvědomit si změny v přírodě.
Poznat zvyky vážící se ke svátkům jara – Velikonocům.
Poznat, co rostliny potřebují k životu a jak o ně pečujeme.
Získat vztah k přírodě, učit se chránit zeleň a rostliny.
Vědět, že činnost člověka může ovlivnit život zvířat i vzhled přírody kolem nás.
Získat elementární ekologické povědomí – třídění odpadu, chovat se šetrně k živé i neživé přírodě.
Poznat život a význam zvířat.
Seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.
Poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy své rodiny.
Prožít radostně svátek matek a otců.

 

 • Léto
 • Čas plný pohody
 • Čas prázdnin

Záměry:

Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti.
Vytváření pro-sociálních postojů, tzn. rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti.
Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
Poznávání jiných kultur, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností a poznávání planety Země.

 

Vzdělávací nabídka:

Rozvíjet a užívat všechny smysly, představivost a fantazii.
Komunikace o různých národech, zvycích, tradicích.
Osvojení si poznatků o bezpečném prostředí ale i před jeho nebezpečnými vlivy.

 

Očekávané výstupy:

Vytvářet u dětí povědomí o existenci nebezpečných a rizikových situací.
Při pobytu venku rozvíjet u dětí schopnosti využít vlastní kreativity a fantazie.
Vědět o krásách planety Země.